תקנון האתר

תקנון

נא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין חברת שם סבן. אי וי. צ׳ארג׳ינג בע״מ  ח.פ. 516460045  ("seven " ו/או "החברה") .
תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם כוונתם, הן ללשון זכר והן ללשון נקבה.

 1. מבוא אתר seven

אתר seven ("האתר") הינו אתר אינטרנט, המשמש כקטלוג מוצרים המיובאים או מופצים על ידי חברת seven  ("המוצרים") ומספק מידע ושירותים הן ללקוח הסופי והן למשווקים מורשים מטעם seven (שניהם ביחד יקראו להלן "הגולשים").
אתר seven מנוהל ומופעל על ידי seven, אשר משרדיה נמצאים ביד מורדכי
בכל שאלה או בעיה הנוגעת לאתר ניתן לפנות למחלקת שירות לקוחות או בדואר אלקטרוני info @ 7ev.co.il

הכותרות והפרקים מובאים לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון

הוראות תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בכל נושא ומחלוקת שתהא בין הלקוח לבין האתר ו/או כנגד מי מבעליו ו/או מפעיליו. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכוללים בתקנון

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע רכישות על ידך, משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון זה על כל תנאיו.

תנאי השימוש באתר

האתר משמש לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

משתמשים בני 18  ומעלה.

משתמשים אשר ברשותם כרטיס אשראי ישראלי תקף.

משתמשים בעלי דואר אלקטרוני ובעלי אמצעי התקשרות טלפוני, ואשר כתובת מגוריהם בישראל.

למען הסר ספק מובהר כי, לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר או לבטל את רישומם, ככל שהתנהגותם תמצא בלתי הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם הכרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, לפי ראות עיניה ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הינך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון בלבד. אין להשתמש בתכנים באופן אחר אלא באישור החברה ובהסכמה מפורשת בכתב

הנהלת האתר רשאית להשעות לחסום, להסיר או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות הניתן באתר, במידה ויפר את תנאי התקנון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג עפ"י הוראות התקנון.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלי חוקיות. אין לפרסם  או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטי הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

רישום לאתר:

בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן: "פרטי הרכישה"). בעת הרישום הרוכש אחראי למלא את פרטיו בצורה מדויקת, על מנת למנוע טעויות ו/או קושי ביצרת קשר ו/או טעות במשלוח.

בעליהאתרו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג הדג ואופן החיתוך ו/או טעות בכתובת מגורים ו/או מספר טלפון לחזרה ו/או תאריך, וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.

 1. המוצרים המוצעים במכירה
 1. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון ומלאים שלהמוצרים נמסרים עלידי משרדי חברת  seven . על אף שחברת seven  מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
 3. החברה רשאית להחליף, לשנות ו/או להוסיף מוצרים באתר בהתאם לסל המוצרים של החברה ומלאיה. באחריות הגולשים לשים לב לתמחור אשר גם הוא ישתנה מעת לעת. התכנים באתר נתונים לשינויים בכל עת עלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או של מי מטעמה.
 4. מחירי המוצרים אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצריםהינך נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצרים בהם הינך מעוניין קודם להגשת הצעתך או הזמנתך דרך האתר.
 5. ככל שיש באתר seven קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תישא seven באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם .בהםלרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותואו לכל פרט אחר הקשור עמם. seven לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיףכספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר או בשירותים אשר הגולשים יגיעו אליהם באמצעות האתר.

 שיטת הזמנה

 1. ניתן להזין הזמנות במועדים בהם מתקיימת פעילות עסקית באתר ובחברה עד גמר המלאי
 2. הזמנת המוצרים תיכנס לתוקף אך ורק לאחר קליטתה במחשבי החברהבאופן תקין ומסודר וכן לאחר שמחלקת המכירות של החברה תאשר את ההזמנה.  
 3. במידה וההזמנה תיקלט וכן תאושר כפי שמצוין לעיל, ישלח במהלך שעות פעילות החברה מייל בו מצוינת מספר הזמנה, רק מייל אשר יישלח ללקוח מהווה אישור ואינדיקציה כי ההזמנה נקלטה במערכת החברה והנמצא במלאי החברה ומחירו תואם את המחיר. הזמנה אשר לא התקבל בגינה אישור אינה תקפה! האחריות לקבלת במידה ולא  קיבלת מייל חוזר המאשר את הזמנתך, פנה טלפונית לאיש המכירות או למשרדי החברה: 1700-707-777

 תשלום ואספקה

 1. אופןהתשלום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ישירות מול החברה ובהתאם לתנאים מוסכמים מראש
 2. כל המחירים באתר הינם בש"ח בלבד ואינם כוללים מע"מ .
 3. משלוח המוצרים לבית הלקוח יעשה על ידי מובילי החברה או מטעמה או באמצעות חברת שילוח חיצונית. כמו כן, הלקוח יוכל לבצע איסוף עצמי של המוצר.
 4. הלקוח יחוייב בדמי משלוח בסך של 90 . עלות השליחות היא למצור אחד בלבד והיא מכפילה את עצמה ביחס לכל מוצר שיירכש, העלות משקפת גודל ומשקל של המוצר.
 5. בעת תיאום האספקה, רשאית seven לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות שלך ו/או חתימתך כל גבי אישור ההזמנה כתנאי למסירה.
 6. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך.
 7. אזורי הההפצה ותדירות האספקה הינם בכפוף לזרוע ההפצה של seven, על הלקוח לווודא מול סוכן המכירות אספקה למקום מגוריו בהתאם לרשום מעלה. seven מספקת לאזורי החלוקה המצויים בקישור בלבד
 1. ביטול הזמנה

סעיף יסוד – seven תהיה רשאית לבטל כל עסקה במידה והדגם השתנה, נגמר מהמלאי ו\או לא ניתן להשיגו עוד. במידה ואירוע מסוג זה מתרחש מבצע ההזמנה מצהיר כי הוא מודע לכך כי יהיה איחור בזמן האספקה ו\או ביטול העיסקה ללא פיצוי  ותמורה כלשהי.

הצרכן רשאי לבטל את ההזמנה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן בתוך 14יום מיום קבלת  העמדה

ניתן לבטל את העסקה בכתב בלבד, בדואר רשום, בהודעת דוא"ל לכתובת info @ 7ev.co.il

 1.  סודיות פרטי מבצע ההזמנה 
 1. Seven תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי מבצע ההזמנה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של seven להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת seven יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או להשתמש בו לרעהלא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי seven/
 2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת ביצוע הזמנה ישמרו במאגרי המידע של seven. seven שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע לרבות מוצרים שרכשת, העמודים שצפית באתר.
 3. Seven  לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
 1. העברת הפרטים לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך.
 2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בseven seven ו/או בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות seven
 3. שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 4. הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם seven seven או מי מטעמה.
 5. אם התקבל בידי seven צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
 6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו בינך לבין אמטל מחשבים.
 1. אם sevesn  תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה.
 2. sevesn רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. Seven  תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים
  מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 1. אחריות
 1. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך כי seven מייבאת את המוצרים או משווקת אותם ואינה היצרן של המוצרים.
 2. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי seven בגין תכונות השירותאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 3. seven עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, seven אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. seven לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה בו ההזמנה לא התקבלה (מכל בסיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך לבצע את ההזמנה.
 4. Seven לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי כל גורם אשר אינו בשליטתה המלאה של seven.
 1. ביטול מכירות

Seven שומרת לעצמה הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

 1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת seven את המשך מכירת המוצרים וביצועה.
 3. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.
 4. בכל מקרה שלדעת seven נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.
 1.  קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים , המדגמים, השיטות והסודות המסחריים), הינם רכושה של seven בלבד.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב בלא קבלת הסכמתה המפורשת של seven seven מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של seven seven מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא הסכמתה של seven מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו seven, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 6. סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של seven וסימני המסחר שלה, הינם רכושה של seven בלבד
 7. אין לעשות שימוש ללא הסכמתה של seven מראש ובכתב.
 1. סמכות שיפוט

לבתי המשפט המוסמכים בתלאביב תוקנה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים להסכם זה, לרבות מחלוקת בקשר עם שימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.

 בשימוש באתר בכלל ובביצוע הזמנות באמצעות האתר בפרט, אני מסכים לאמור לעיל.

 1. הצהרת נגישות

חברת seven   נוקטת את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיה שחרות שוויוני, נגיש ומקצועי.

אתר זה עוצד בדרישות תקנות שוויון זכטיות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות התשע"ג  2013 )

כמו כן אתר זה עומד בהמלצת התקן הישראלי(ת"י 5568)  ברמה AA  וכן מיישם את המלצות מסמך מאת WCAG 2.0 מאת ארגון C3W.

 1. הנגשת האתר

החברה מייחסת חשיבות עליונה להתאמת אתר האינטרנט שלה למשתמשים עם מוגבלות פיזית, חושית וקוגניטיבית.

החברה משקיעה משאבים רבים בהנגשת האתר, על מנת לאפשר לכלל האוכלוסייה להשתמש באתר ולגלוש בו בקלות ובנוחות.

תהליך ההנגשה כולל בין היתר:

מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת.

אפשרות לשינוי גודל תצוגת האתר באמצעות מקשים + ctrl ו -ctrl .

תצוגה בהירה וברורה של רכיבי האתר.

אופציה לשינוי צבע הטקסט והרקע.

התאמה עבור דפדפנים שונים כגון: גוגל כרום, ספארי ופיירפוקס.

אופן השימוש ברובריקת הנגישות:

רובריקת הנגישות זמינה באתר באופן תמידי, ואין צורך בפעולה מיוחדת על מנת להפעילה.לחיצה על סמל הנגישות, תפתח תפריט בו ניתן לבצע ולשלוט במס' אפשרויות:

הגדלת והקטנת  טקסט

שינוי צבעים לגווני אפור

ניגודיות גבוהה

ניגודיות הפוכה

שינוי רקע לצבע בהיר

הדגשת קישורים

הגדלת פונט קריא

תאימות מכשירים ודפדפנים

האתר נבדק בדפדפן גוגל כרום ואינטרנט אקספלורר.

האתר נבדק במכשירי סלולר שונים, במערכות הפעלה אנדרואיד ו– IOS.

דרכי הפנייה בעניין נגישות והצעות ייעול:

במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי, אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר באמצעות מייל: info @ 7ev.co.il

יש לציין בנושא הפניהבעיית נגישות באתר ולפרט עד כמה שניתן באיזו בעיה נתקלתם.

דרכי יצירת קשר נוספים בנושאי נגישות:

בכל עניין הנוגע לנגישות ניתן לפנות אל משה טלה במס' דרכים:

בטלפון: 1700-707-777

מייל: info @ 7ev.co.il

או באמצעות טופס צור קשר באתר.

תאריך עדכון הצהרת הנגישות

1/2/23